Obchodní podmínky

Vydavatel ZIP Inzert s.r.o., Erbenova 1545, 397 01 Písek, IČ 04599659, registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E21740. Dále jako “vydavatel”.

Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky inzerce v měsíčníku ZIP Inzert uzavřené telefonicky, e-mailem, online či osobně. Při opakované reklamě objednavatel souhlasí s otištěním poslední vyšlé předlohy, pokud nezašle nové podklady. Na základě zaslaných dílčích podkladů je zpracována předloha reklamy, která se objednavateli zasílá ke korektuře. Po odsouhlasení korektury (obsahově, textově a vizuálně) nebude brán zřetel na pozdější reklamace. Zaslané grafické návrhy jsou chráněny autorským zákonem a zůstávají majetkem ZIP Inzertu. Umístění, velikost a počet opakování reklamy je vždy uvedena v objednávce. Cena inzerce je odvíjena od velikosti a od platného ceníku ZIP Inzert. Uzávěrka je vždy kolem 18. dne předchozího měsíce. Pokud odběratel odstoupí od objednávky nebo stornuje dlouhodobou/opakovanou spolupráci, má vydavatel právo na storno poplatek ve výši 60% z celkové ceny. Storno objednávky po uzávěrce již nelze. Faktura je splatná 14 dní od jejího vystavení, pokud tomu není uvedeno jinak. Platba je možná hotově či platebním příkazem. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře je účtován úrok z prodlení v dohodnuté výši resp. zákonné výši. Distribuce je prováděna první čtyři dny začátkem každého kalendářního měsíce. Distribuce není prováděna do schránek označených „nevhazujte reklamy“. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě, vyjma zveřejnění údajů v rámci inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerát propagující rasistické útoky, resp. inzerát obsahující vulgární výrazy či inzeráty, jež mají někoho zastrašit či poškodit. Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Vydavatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.